Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Szczegóły o przechowywanych plikach cookies znajdziesz na stronie „Polityka prywatności”.
Dowiedz się więcej.

Centrum Paderewskiego Tarnów - Kąśna Dolna

Przetargi

Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku w ramach realizacji projektu pn: Rewaloryzacja zabytku - Dworu I. J. Paderewskiego i Domu Pracy Twórczej wraz z zagospodarowaniem zabytkowego parku - poprawa dostępności infrastruktury kultury Centrum Paderewskieg

 

Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku w ramach realizacji projektu pn: Rewaloryzacja zabytku - Dworu I. J. Paderewskiego i Domu Pracy Twórczej wraz z zagospodarowaniem zabytkowego parku - poprawa dostępności infrastruktury kultury Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej.


Numer ogłoszenia: 156685 - 2016; data zamieszczenia: 26.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej , Kąśna Dolna 17, 33-190 Ciężkowice, woj. małopolskie, tel. 014 6210921, faks 014 6210921.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.paderewski.tarnow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku w ramach realizacji projektu pn: Rewaloryzacja zabytku - Dworu I. J. Paderewskiego i Domu Pracy Twórczej wraz z zagospodarowaniem zabytkowego parku - poprawa dostępności infrastruktury kultury Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu zabytkowego parku polegającego na wykonaniu alejek oraz wykonaniu oświetlenie alejek tj.:

a. wykonanie koryta pod alejki

b. wykonanie mechanicznego profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne

c. wykonanie podbudowy na gruncie stabilnym (podbudowa z kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 mm grub. 20 cm)

d. wykonanie podbudowy na gruncie niestabilnym ( ułożenie warstwy odcinającej z geowłókniny separacyjnej - filtracyjnej; podbudowa z kruszywa naturalnego frakcji 0/63 mm grub. 12 cm; podbudowa z kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 mm grub. 20 cm)

e. ułożenie nawierzchni alejek z kostki brukowej z betonu wibroprasowanego (imitującej tradycyjną kostkę granitową), w kolorze szarym, na podsypce cementowo - piaskowej, grub. 6 cm., spełniająca normę PN -EN 1338:2005, umożliwiającą układanie w tradycyjny wachlarzowy wzór; Wykonanie rowków pod obrzeża

f. ułożenie obrzeży (imitacja granitu o wym.20*6 cm na uprzednio wykonanej ławie betonowej z bet. B-15)

g. wykonanie oświetlenia zewnętrznego (wykopanie rowu kablowego; nasypanie piasku na dnie rowu; ułożenie kabla YKY 4*6 mm2; ułożenie rur ochronnych; ułożenie uziemienia z bednarki uziemiającej FeZn4*30 mm2; postawienie lamp zewnętrznych z żeliwa szarego na fundamencie prefabrykowanym - z podłączeniem; wykonanie pomiarów instalacji oświetleniowej) - opis i rysunek lampy stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

II.1.5 Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.60-9, 45.23.14.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

Wadium w kwocie 2 000,- zł (słownie złotych: Dwa tysiące 00/100 ) - może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w :

- pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego w:

Bank Pekao SA: 53 1240 5194 1111 0000 5249 9713

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek doświadczenia zostanie uznany za spełniony w przypadku, gdy wykonawca wykaże iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał z należytą starannością co najmniej dwa zamówienia polegające na zagospodarowaniu terenu z którego przynajmniej jedno zamówienie dotyczyło wykonania chodników z kostki brukowej/betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 500 m3 lub wykonania placów o powierzchni nie mniejszej niż 500 m3.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony w przypadku , gdy wykonawca wykaże iż na okres wykonania zamówienia będzie dysponował osobą uprawnioną do kierowania pracami przy zabytkach nieruchomych tj. osobą, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz , która przez co najmniej 18 -m-cy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
    Wykaz robót budowlanych potwierdzających spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenie dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - wg. wzoru jak w załączniku nr 5 do SIWZ;

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz oferty - według wzoru jak w załączniku nr 1 do SIWZ

2. Pełnomocnictwo dla osoby /osób zaciągających zobowiązania cywilno - prawne w imieniu Wykonawcy udzielone przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań cywilno - prawnych w imieniu Wykonawcy (w przypadku gdy oferta oraz oświadczenia złożone w przetargu podpisane są przez osoby, których uprawnienia do podpisywania dokumentów w imieniu Wykonawcy nie wynikają z dokumentów stwierdzających status prawny Wykonawcy i załączonych do oferty). Pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba.

3. Informacja o Podwykonawcach - jeżeli dotyczy - według wzoru jak w załączniku nr 1 do SIWZ

4. Kosztorys ofertowy - wykonany z uwzględnieniem wymagań jak w pkt.10 SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90

2 - Okres gwarancji na produkt - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy dotyczących:

a. Zmiany terminu przewidzianego na wykonanie umowy lub wykonanie poszczególnych elementów robót, jest możliwa o czas opóźnienia, jeśli takie opóźnienie wystąpi lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku:

- zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi, w szczególności klęski żywiołowe, szczególnie niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, dokonanie odbiorów,

- innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową,

- opóźnienia przekazania terenu realizacji robót

b. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności zmianą obowiązującego prawa lub niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza również zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, a parametry tych materiałów i urządzeń będą równoważne lub lepsze od materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

2. Zamawiający nie dopuszcza zmiany ceny zamówienia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT

3. Zmiany treści umowy dopuszczone w pkt 1 nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia określonego w umowie.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.malopolska.pl/cptkdolna
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, Kąśna Dolna 17, 33-190 Ciężkowice, Dwór I.J. Paderewskiego pok. Nr 1 centrum@paderewski.tarnow.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

11.08.2016 godzina 09:30, miejsce: Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, Kąśna Dolna 17, 33-190 Ciężkowice, Dwór I.J. Paderewskiego pok. Nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Projekt pn: Rewaloryzacja zabytku - Dworu I. J. Paderewskiego i Domu Pracy Twórczej wraz z zagospodarowaniem zabytkowego parku - poprawa dostępności infrastruktury kultury Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

nie

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu.doc

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

zal_ nr 1 - formularz oferty.doc

zal_ nr 2 - oswiadczenie 22_1.doc

zal_ nr 3 - oswiadczenie 24_1.doc

zal_ nr 4 - oswiadczenie grupa kapitałowa.doc

zal_ nr 5 - doswiadczenie.doc

zal_ nr 6 - potencjal kadrowy.doc

zał_ nr 7 - wzór umowy.doc

Załącznik nr 8 do SIWZ.rar

zał_ nr 9 - wzór lampy.jpg