Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Szczegóły o przechowywanych plikach cookies znajdziesz na stronie „Polityka prywatności”.
Dowiedz się więcej.

Centrum Paderewskiego Tarnów - Kąśna Dolna

Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 


Tarnów: Ocieplenie wełną mineralną ścian i dachu sali koncertowej od wewnątrz
Numer ogłoszenia: 164656 - 2012; data zamieszczenia: 21.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Paderewskiego Tarnów - Kąśna Dolna , Rynek 9, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6210921, faks 014 6210921.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.paderewski.tarnow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ocieplenie wełną mineralną ścian i dachu sali koncertowej od wewnątrz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Prace obejmują : Ocieplenie wełną mineralną ścian i dachu sali koncertowej od wewnątrz w tym: - wykonanie rusztu drewnianego dystansowego, - wykonanie izolacji wiatrochronnej, -wykonanie rusztu drewnianego konstrukcyjnego, - wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej, - obłożenie deskami ścian i sufitu. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w specyfikacji technicznej - sala Koncertowa oraz przedmiarze robót..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.00.00-6, 45.32.30.00-7, 45.42.00.00-7, 45.43.20.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium na warunkach określonych w art. 45 i 46 PZP. 1) Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 4.600,00 PLN (słownie: cztery tysiące sześćset złotych) 2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3) Wadium według wyboru Wykonawcy może być wniesione w jednej z form określonych w art. 45 ust 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych: - W pieniądzu: przelew na konto nr Bank PEKAO SA nr: 75 1240 5194 1111 0000 5250 0578 - W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - W gwarancjach bankowych - W gwarancjach ubezpieczeniowych - W poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.) 4) Termin przekazania wadium: przed upływem terminu składania ofert. 5) Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego uważa się termin uznania środków na wskazanym rachunku bankowym zamawiającego tj. do godziny 10:00 w dniu składania ofert. 6) Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące zatrzymanie przez Zamawiającego wadium określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W celu wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunku o którym mowa w art.22 ust.1 pkt 1 ustawy PZP, Zamawiający żąda oświadczenia o spełnieniu w/w warunku.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca winien wykazać realizację w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych w obiektach budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków pozostających pod opieką konserwatora zabytków. Wartość co najmniej jednej roboty budowlanej wykazanej przez wykonawcę celem potwierdzenia spełnienia warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia ma wynosić co najmniej 180 000,00 zł brutto. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robot lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia / niespełna.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca winien wykazać dysponowanie: - jednym samochodem skrzyniowym o dopuszczalnym ciężarze całkowitym nie większym niż 8 ton Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia / niespełna.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca winien wykazać dysponowanie: - minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, która będzie pełnić przy realizacji tego zadania funkcję Kierownika budowy (uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie obowiązujących przepisów w czasie ich nadania) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych oraz mogącą się wykazać doświadczeniem polegającym na sprawowaniu w okresie ostatnich pięciu lat funkcji kierownika budowy przy co najmniej 2 robotach budowlanych w obiektach budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków pozostających pod opieką konserwatora zabytków . - minimum jedną osobą posiadającą kwalifikacje mistrza w zawodzie cieśla budowlany lub inne im odpowiadające w zawodzie cieśla budowlany, która będzie pełnić przy realizacji tego zadania funkcję Kierownika robót, mogącą się wykazać doświadczeniem polegającym na prowadzeniu robót w okresie ostatnich pięciu lat przy co najmniej 2 robotach budowlanych w obiektach budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków pozostających pod opieką konserwatora zabytków. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia / niespełna.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca winien wykazać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wartość sumy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej ma być nie mniejsza niż 200 000,00 zł. Wykonawca który złoży kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającą ubezpieczenie uznany zostanie za spełniającego w/w warunek.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

nie dotyczy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakres, Termin warunki zmiany: - wystąpienie robót dodatkowych - wystąpienie robót uzupełniających - niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie robót - inne zdarzenia zewnętrzne obiektywnie niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.paderewski.tarnow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Paderewskiego Tarnów - Kąśna Dolna Rynek 1 33-100 Tarnów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Centrum Paderewskiego Tarnów - Kąśna Dolna Rynek 1 33-100 Tarnów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Przedmiar Sala Koncertowa 1

Przedmiar Sala Koncertowa 2

Przedmiar Sala Koncertowa 3

SIWZ

Specyfikacja techniczna - Sala Koncertowa

Formularz Ofertowy

Oświadczenie 1

Oswiadczenie 2

Wykaz robót

Wykaz narzędzi

Wykaz osób

Projekt umowy

 

 

UWAGA!

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami w wersji edytowalnej można także otrzymać wysyłając e-mail na adres: centrum@paderewski.tarnow.pl